0165-538869 info@planeka.nl

Privacy- en cookieverklaring Planeka

Planeka is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens:

Adres: Vijfhuizenberg 80H, 4708 AM Roosendaal, Nederland

Telefoonnummer: 0165-538869

Website: www.planeka.nl

E-mail: info@planeka.nl

Verwerking persoonsgegevens

Als u bij ons in dienst bent of gebruik maakt van onze producten en diensten kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Denk daarbij onder andere aan persoonsgegevens die u verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, solliciteren, indiensttreding, het aanmelden voor een nieuwsbrief, het aanvragen van informatie of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites en andere diensten, zoals evenementen en acties. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens hebben gekregen.

Doeleinden en grondslagen verwerking

Planeka verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor de nakoming van een overeenkomst;
  • Om te voldoen aan een wettelijke plicht;
  • Voor de afhandeling van uw verzoek om informatie of brochures;
  • Om uw sollicitatie te kunnen verwerken;
  • Voor het versturen van digitale nieuwsbrieven waarvoor u bent aangemeld;
  • Voor het aanbieden van producten en diensten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Planeka verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt. Planeka blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

Planeka bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Planeka en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@planeka.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Planeka wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Planeka neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@planeka.nl

Cookiebeleid

Planeka gebruikt functionele, analytische, sociale en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Planeka gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.