Wat is groot onderhoud van een kantoor en wat kost het?

Wat is groot onderhoud van een kantoor en wat kost het?

Als eigenaar of huurder van een kantoor heb je te maken met onderhoudskosten. Groot onderhoud valt hier ook onder. Kom er achter wat groot onderhoud van een kantoor precies inhoudt en wat de kosten zijn. In dit artikel gaan we dieper in op beide onderwerpen.

Wat is het verschil tussen onderhoud en groot onderhoud?

Vervangen of herstellen van onderdelen van een bedrijfspand waardoor het comfort voor bezoekers en medewerkers hetzelfde blijft, valt onder onderhoud. Hiervoor zijn zowel de huurder als verhuurder verantwoordelijk. Lees in ons artikel “Kantoor onderhoud” hoe je een bedrijfspand onderhoudt.

Onder groot onderhoud vallen werkzaamheden die nodig zijn voor de instandhouding en het gebruik van het pand. Je kunt hierbij denken aan onderhouds- en herstelwerkzaamheden van o.a. funderingen, gevels, buitenkozijnen, dakbedekking en goten, riolering, leidingen voor gas, water en elektriciteit, het sanitair en elektrische installaties. Voor groot onderhoud is meestal de verhuurder verantwoordelijk

Exploitatiekosten van een kantoor of bedrijfspand

Kosten voor groot onderhoud maken deel uit van de exploitatiekosten. Onder exploitatiekosten vallen kosten voor energie, onderhoud, schoonmaak, afschrijvingen, belastingen en verzekeringen. De exploitatiekosten komen zowel voor rekening van de huurder als de verhuurder van een kantoor of bedrijfspand.

Kosten van groot onderhoud van een kantoor

Groot onderhoud van een kantoor is belangrijk om de waarde van het pand te behouden. De kosten hiervan zijn onder andere afhankelijk van het gebruikte materiaal in het kantoorpand. De kostenpost van groot onderhoud voor een kantoorpand is onder te verdelen in:

 • Bouwkundige kosten: vloeren, kozijnen, rioleringen, het dak, etc.
 • Installatiekosten: klimaatbeheersing, ventilatie, elektra, etc.
 • Schoonmaakkosten: schoonmaken van de ruimtes in het pand, beglazing, liften, verwijderen van afval, etc. 
Groot onderhoud en klimaatbeheersing op kantoor

Planmatig onderhoud van een bedrijfspand

Het is goed om bij huur of verhuur van een kantoor de onderhoudskosten vast te stellen en een meerjarenplan voor het onderhoud op te stellen. Planmatig onderhoud van je bedrijfspand zorgt ervoor dat je de waarde en kwaliteit van het pand behoudt.

Daarnaast bespaar je op herstelkosten en weet je waar je aan toe bent als het gaat om je onderhoudsbudget. 

Administratieve kosten

De administratieve kosten voor het onderhouden en beheren van een bedrijfspand maken ook deel uit van de exploitatiekosten. Hieronder vallen onder andere het opstellen van contracten, klachtenafhandeling en het aansturen van onderhoud.

De hoogte van deze kosten hangt af van de gebruiksfunctie van het pand, de materialen en installaties die aanwezig zijn en de intensiteit van gebruik van het pand.  

Geen groot onderhoud door de verhuurder

Als de verhuurder van een kantoorpand geen of onvoldoende groot onderhoud uitvoert, dan kunnen er een aantal problemen ontstaan:

 • Het risico op letsel door ongevallen in het pand is groter;
 • De uitstraling en het vertrouwen in het bedrijf dat in het pand gevestigd is daalt;
 • De verzekering keert niets uit bij schade als dit het gevolg is van achterstallig onderhoud;
 • Het kantoorpand kan door de gemeente worden gesloten als er geen verplichte vergunningen zijn verkregen door achterstallig onderhoud.

Wettelijke verplichtingen

Een bedrijfspand moet altijd aan de voorschriften van het bouwbesluit voldoen. Drie wettelijke kaders zijn hier van belang:

 • De koop- of huurovereenkomst;
 • De Arbowet;
 • Het Bouwbesluit.

Veiligheid

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag je als huurder of koper van een kantoorpand ervan uitgaan dat een kantoorpand geschikt is om als kantoor te gebruiken. De eigenaar van het pand is verantwoordelijk voor het opvolgen van de wettelijke regels.

De verantwoordelijkheid voor het onderhouden van installaties, de aanwezigheid van blusmiddelen bij brand, etc. wordt in de huurovereenkomst bepaalt. Als de eigenaar van het pand als verantwoordelijke aangewezen wordt, heb je als huurder altijd de morele verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je kantoor veilig te gebruiken is.

De Arbowet en brandveiligheid

Een kantoor moet een goede en veilige werkomgeving bieden. Zowel het Bouwbesluit als de Arbowet stelt dat er in het gebouw voldoende veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn.

Deze voorzieningen moeten onderhouden worden voor het geval van een ongeval of brand. Voor de brandveiligheid moet een pand bijvoorbeeld voldoen aan de veiligheidsregels voor nooduitgangen, looproutes, liften, automatische deuren, alarminstallaties, en luchtbehandelingsinstallaties die over meerdere verdiepingen doorlopen. 

Daarnaast moeten de gebruikers van het pand gezond en veilig kunnen werken. Dit betekent dat er ook gekeken moet worden naar kantoorverlichting, de klimaatbeheersing en het kantoormeubilair. In het huurcontract wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de installatie en onderhoud van deze voorzieningen. 

Het Bouwbesluit

Bij groot onderhoud aan een bedrijfspand moet altijd rekening worden gehouden met de regelgeving van het Bouwbesluit. Dit besluit stelt onder andere regels op voor brandveiligheid van het pand. Hierbij gaat het niet alleen om vluchtroutes, nooduitgangen en alarminstallaties. Ook het materiaal dat voor wanden, plafonds en ramen wordt gebruikt, moet voldoen aan deze regelgeving. 

Brandwerende kantoorwanden en kabelmanagement

Brandwerende kantoorwanden kunnen hun brandveilige eigenschappen verliezen als ze verouderd zijn of als ze zijn gerepareerd met ongeschikte materialen. Dit kan gebeuren als er bij een verbouwing nieuwe leidingen of kabels door de wand zijn aangebracht. Aangrenzende constructies van wanden met vloeren, plafonds, ramen en deuren moeten een brandwerende randaansluiting hebben en goed onderhouden worden. 

Groot onderhoud kantoor en brandveiligheid kantoorwanden

Draadglas vervangen in brandwerend glas

In oudere panden is vaak draadglas toegepast. Draadglas heeft een aantal nadelen: 

 • het houdt voor een beperkte tijd vuur en rook tegen;
 • stralingswarmte van vuur gaat gemakkelijk door het glas waardoor het een vluchtroute kan blokkeren. 

Bij groot onderhoud wordt aangeraden draadglas te vervangen door nieuw brandwerend glas dat aan moderne brandveiligheidseisen voldoet. 

Duurzaamheid en onderhoudskosten

Vanuit de overheid zijn eisen gesteld aan de duurzaamheid van een bedrijfspand. Hier vallen onder andere CO2-reductie en het energielabel onder. Dit heeft tot gevolg dat de kosten voor groot onderhoud hoger zijn als in het pand duurzame voorzieningen moeten worden aangebracht. Je kunt hierbij denken aan een nieuw klimaatbeheerssysteem, plafondverwarming of het aanbrengen van scheidingswanden

Subsidie voor duurzaamheid

Om te voldoen aan de eisen van de overheid om een bedrijfspand klimaatneutraal en energiezuinig te maken, zijn er subsidies beschikbaar. Zo bestaat voor het MKB de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)-subsidie. Deze subsidie kun je als MKB-er aanvragen als je initiatieven neemt die een circulaire economie bevorderen.

Er zijn ook energie- en investeringssubsidies voor duurzame energie. Je kan in aanmerking komen voor een van deze subsidies als je een nieuwe waterpomp, zonneboilers of een koelplafond in je bedrijfspand installeert. 

Neem contact op

Zoals je in dit artikel kunt lezen, zijn er veel factoren die de kosten voor groot onderhoud beïnvloeden. Heb je plannen om je kantoor of bedrijfspand te verbouwen of groot onderhoud uit te voeren, neem dan contact met ons op. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring en weten waar je op moet letten om aan alle regels te voldoen en hoe je tegelijk op je onderhoudskosten kunt besparen. Lees ook onze “Complete kantoorverbouwing checklist” met slimme tips om een verbouwing goed te laten verlopen.

Alles over het onderhoudscontract voor jouw kantoor

Alles over het onderhoudscontract voor jouw kantoor

Als je eigenaar van een pand bent en je wilt het verhuren, dan heb je met veel wet- en regelgevingen te maken. Huur je een kantoor, ook dan is het verstandig goede afspraken met de eigenaar van het kantoor te maken. In ons artikel “kantoor onderhoud” kun je lezen wat er zoal bij het onderhouden van een kantoor komt kijken. In het onderstaand artikel gaan we in op het onderhoudscontract voor kantoren. 

Onderhoudscontracten voor kantoren: waarom zijn ze nodig?

Naast het feit dat een goed onderhouden bedrijfspand voor een fijne werkomgeving zorgt, zijn er meer redenen waarom je een onderhoudscontract nodig hebt. 

 • Verzekeringen, zoals voor opstal en inventaris, dekken geen schade die veroorzaakt is door slecht onderhoud.
 • Veiligheid: ongelukken worden voorkomen door groot onderhoud op tijd uit te voeren. Het dak, plafonds, elektriciteitkabels, leidingen, etc. blijven in een goede staat. 
 • Het voorkomt onenigheid tussen huurder en verhuurder op het moment dat onderhouds- of herstelwerkzaamheden nodig zijn.
 • Beide partijen weten waarvoor zij verantwoordelijk zijn en welke kosten zij moeten maken om de bedrijfsruimte goed te onderhouden.  

Verantwoordelijkheden verhuurder

In ons artikel “Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder van mijn bedrijfspand?” kun je lezen waarvoor de verhuurder en de huurder van een bedrijfspand verantwoordelijk zijn.  Over het algemeen is de huurder verantwoordelijk voor kleine onderhouds- en herstelwerkzaamheden. De verhuurder draagt zorg voor groot onderhoud.

We raden aan om dit in onderling overleg te specificeren en vast te leggen in het huurcontract. Een onderhoudscontract kan aan het huurcontract toegevoegd worden.

Wat neem je op in een onderhoudscontract?

Een goed onderhoudscontract bevat duidelijke afspraken over onderhouds- en herstelwerkzaamheden van het pand. Denk hierbij aan de volgende punten:

 • Vernieuwing: zijn er onderdelen van het pand toe aan vernieuwing?
 • Reparatie: is reparatie nodig van onderdelen van het pand?
 • Klimaatbeheer:
  • Temperatuur: is de temperatuur in het kantoor goed te regelen?
  • Luchtvochtigheid en CO2: zijn deze conform de Arbo-eisen voor een kantoor?
  • Luchtverversing: voldoet de luchtkwaliteit aan het Arbobesluit Artikel 6.2?
  • Verlichting: voldoet de verlichting aan de eisen van een goede werkplek?
  • Geluidsniveau: is het kantoor voldoen geïsoleerd met geluidsabsorberend materiaal om de akoestiek en omgevingsgeluid te controleren?
  • Onderhoudskosten (incl. schoonmaak): wie betaalt voor welk onderhoud?
  • Energiekosten: hoe worden de energiekosten van het bedrijfspand verdeeld? Is hierop te bezuinigen door de technische installaties te vernieuwen? Kunnen milieuvriendelijke en energiebesparende alternatieven geïnstalleerd worden?
  • Storingen: wie draagt zorg voor het verhelpen van storingen van technische installaties? En wie betaalt?

Verplichtingen naast het onderhoudscontract

De verhuurder moet voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. In het huurcontract kunnen de dringende werkzaamheden en/of renovatie worden opgenomen om aan deze verplichtingen te voldoen. Wil je hier niet aan meewerken of doet de verhuurder niets om aan de verplichtingen te voldoen, dan loop je het risico dat de ruimte na 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt mag worden. 

Labelplicht voor kantoorruimtes

De verhuurder is verantwoordelijk voor het aanvragen van het energielabel en voor het voldoen aan de energielabel-C-verplichting. Dit energielabel is 10 jaar geldig. Als huurder van een kantoorpand, doe je er goed aan om na te vragen welk energielabel het pand heeft. Voldoet het kantoorpand nog niet aan de Label-C-plicht, vraag dan welke maatregelen worden getroffen en welke werkzaamheden voor jouw rekening komen. 

Werkzaamheden die bepalend zijn voor het energielabel

Om te voldoen aan de eisen van een energielabel C, B of A, is de status van de volgende bouwkundige eigenschappen en gebouw-gebonden-installaties van belang:

 • Isolatie van vloeren, muren, ramen en het dak;
 • Verwarming (incl. warm tapwater) en koeling;
 • Ventilatie en luchtvochtigheid;
 • Verlichting;
 • Gebruik van zonne-energie.

Nieuwe huurovereenkomsten en Energielabel A voor bedrijfspanden

Als je een nieuwe huurovereenkomst aangaat, hou er dan rekening mee dat de overheid plannen heeft om energielabel A voor bedrijfspanden per 1 januari 2030 te verplichten. In de meeste gevallen zijn hier verbouwingen nodig waarvoor de eigenaar van het pand verantwoordelijk is. In onderling overleg kunnen afspraken worden gemaakt over de aanpassingen van het kantoor om te zijner tijd te voldoen aan deze plicht. Ook deze afspraken kunnen worden opgenomen in het onderhoudscontract.

onderhoudscontract kantoren

Een onderhoudscontract van Planeka

Bij Planeka kunnen we je helpen om het periodieke onderhoud van je kantoorpand te verzorgen. Wij bouwen, verbouwen en renoveren al meer dan 20 jaar niet alleen bedrijfspanden en kantoren, maar ook overheidsgebouwen, scholen en ziekenhuizen.

Wil je meer weten over een onderhoudscontract van Planeka? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen binnen één werkdag contact met je op.

Wat zijn de kosten voor de verhuurder van een bedrijfspand?

Wat zijn de kosten voor de verhuurder van een bedrijfspand?

Ben je eigenaar van een bedrijfspand wat niet in gebruik is? Dan is het slim om je bedrijfspand te gaan verhuren. Ook als ondernemer is het verstandig om huurders te zoeken voor de ruimtes die niet gebruikt worden. In dit artikel lees je waar je op moet letten als je een bedrijfspand verhuurt en met welke kosten je rekening moet houden.

Waarom zou je een bedrijfspand verhuren?

Als eigenaar van een bedrijfspand kun je een aantal goede redenen hebben om het (deels) te verhuren: 

 • Je brengt je maandelijkse vaste lasten omlaag.
 • Je voorkomt verpaupering door leegstand, waardoor de waarde van het pand daalt.
 • Meer ondernemers in één bedrijfspand brengen meer bezoekers en dus meer bedrijvigheid.
 • Je inventaris is beter beveiligd met een huurder die een oogje in het zeil kan houden bij jouw afwezigheid. 
kosten verhuur bedrijfspand

Hoe kun je je bedrijfspand verhuren?

Om je bedrijfspand of kantoorruimte te verhuren, kun je ervoor kiezen om een makelaar in te schakelen. Deze gaat dan op zoek naar een goede huurder. De makelaarskosten kunnen oplopen tot een aantal keer je maandelijkse huurtarief. Echter, je kunt ook zelf een advertentie plaatsen op een online platform voor het verhuren van een bedrijfspand of kantoorruimte. Dit kost je wat meer tijd, maar dit is goedkoper dan een makelaar inschakelen. 

Ben je klaar om te gaan verhuren? Kijk dan op online platformen als Funda In Business en Online Bedrijfsmakelaar om je pand aan te bieden.

Waar moet je op letten als je je bedrijfspand verhuurt?

De kosten voor de verhuurder van een bedrijfspand zijn belangrijk om in kaart te brengen. Er zijn een aantal zaken belangrijk, zoals:

 • Hoe ziet het bestemmingsplan van je pand eruit voor verhuur?
 • Voldoet het bestemmingsplan aan de gemeentelijke plannen en de wettelijke eisen en regelgeving?
 • Hoe ziet de omgeving van je bedrijfspand eruit? Wat zijn de voorzieningen van het pand en hoe is de bereikbaarheid?
 • Is de hoogte van de huur die je wilt vragen voldoende om lonend te zijn t.o.v. je maandlasten?
 • Wat brengt de onderhoud van het pand voor kosten met zich mee?
kosten verhuur bedrijfspand

Welke kosten zijn er voor het verhuren van een bedrijfspand?

Voordat je een ruimte kunt verhuren moet je alles in goede staat brengen. Het kan zelfs zijn dat je een complete verbouwing nodig hebt. Bekijk daarom goed of er onderhoud nodig is. In ons artikel ‘Verplichtingen verhuurder bedrijfspand‘ kun je lezen voor welke onderhoudskosten een verhuurder aansprakelijk is.

Kantoorruimtes in een bedrijfspand verhuren

Je kunt er ook voor kiezen om je bedrijfspand te verbouwen tot kantoren en deze dan te verhuren. Bij het bouwen of verbouwen van kantoren komen wel een aantal belangrijke randvoorwaarden kijken. Hierbij moet je denken aan onder andere:

 • Het ontwerp van de ruimte: voldoet het aan de functies en de bedrijfsprocessen die er worden uitgevoerd?
 • Hoe zorg je voor een duurzaam klimaatbeheer verwerk je de kabels en leidingen?
  Voor een goede zuivering van de lucht en een aangename binnentemperatuur installeer je klimaatbeheersing. Je kunt ook direct een goed plafond installeren, zoals een klimaatplafond of geïsoleerde plafondpanelen. Met plafondpanelen kun je gelijk de kabels en leidingen netjes wegwerken en heb je goede warmte- en akoestische isolatie. Lees hier meer over in ons artikel over kabelmanagement
 • Wat zijn de afmetingen van de kantoren die je wilt verhuren?
  Het is slim om hierin flexibel te zijn, zodat de verhuurbaarheid van je ruimte vergroot wordt. Sommige bedrijven willen een klein kantoor, andere willen meer ruimte. Met mobiele systeemwanden ben je vrij om ruimtes steeds opnieuw in te delen. Daarnaast los je gelijk het akoestische probleem op wat mogelijk ontstaat.
 • Wat is je budget voor een investering van je bedrijfspand?
  Vraag offertes aan bij om een goede inschatting te maken van de kosten van een verbouwing van je pand. Denk ook aan de onderhoudskosten. De verhuurder is namelijk verantwoordelijk voor grote herstellingen. Een verbouwing kan de kosten voor de verhuurder van een bedrijfspand flink omhoog brengen. Uiteraard is dit wel een investering in de toekomst.
mobiele kantoorwanden

Hulp nodig bij de verbouwing van je bedrijfspand?

Ben je op zoek naar een partij die jouw verbouwing uit handen kan nemen? We weten dat een bedrijfsverbouwing complex kan zijn en veel tijd in beslag kan nemen. Planeka zorgt ervoor dat het hele project binnen budget en op tijd uitgevoerd wordt, zonder dat jij je zorgen hoeft te maken. Wij bezorgen jou het pand wat het maximale resultaat uit jouw bedrijf haalt. Download onze gratis kantoorverbouwing checklist of neem direct contact op via het offerte formulier.

Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder van mijn bedrijfspand?

Wat zijn de verplichtingen van de verhuurder van mijn bedrijfspand?

Heb je een bedrijfspand gehuurd of wil je er een huren? Het is dan handig om te weten wat jouw verplichtingen en aansprakelijkheden zijn. Hier kun je lezen wat er wettelijk geregeld is als het gaat om onderhoud- en herstelverplichtingen van de verhuurder. Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen over herstelwerkzaamheden of je hebt geen idee waar je moet beginnen, dan kun je beginnen met meer lezen op de pagina over kantoor onderhoud

Heb je een 230- of een 290-bedrijfsruimte gehuurd?

Als de verhuurder zijn wettelijke verplichting niet nakomt om onderhoud- en herstelwerkzaamheden uit te voeren, kun je je beroepen op de extra huurdersbescherming die je hebt als je een 290-bedrijfsruimte huurt. Daarom is het van belang eerst te weten welke wetgeving van toepassing is. Afhankelijk van de functie van het pand dat je huurt, zijn de wetten onderverdeeld in:

 • artikel 7:290 van het burgerlijk wetboek (ook wel “290-bedrijfsruimten” genoemd)
 • artikel 7:230a van het burgerlijk wetboek (ook wel “230-bedrijfsruimten” genoemd)

Wat is het verschil tussen een 290- en een 230-bedrijfsruimte?

Zowel 290- als 230-bedrijfsruimten zijn toegankelijk voor publiek en worden gebruikt om producten of diensten te leveren. Het verschil zit in de functie van de ruimte. 290-bedrijfsruimten zijn direct toegankelijk voor publiek. Dit zijn onder andere: detailhandel, winkels, horeca, stomerijen, garages, etc. 

De 230-bedrijfsruimten zijn niet direct toegankelijk voor het publiek. Hiertoe behoren onder andere: kantoren, fabrieken, banken, pakhuizen, advocaten, tandartsen, etc.

Omdat je met een winkel, restaurant of een garagebedrijf toegankelijk moet zijn voor het publiek, ben je meer afhankelijk van de locatie, klantenbinding en investeringen die je doet. Heb je eenmaal succes en weten je klanten je te vinden, dan kun je niet zomaar verhuizen zonder klanten te verliezen. Daarom krijgt de huurder extra bescherming van de Nederlandse wetgeving als het om een 290-bedrijfsruimte gaat. 

Wat deze extra bescherming inhoudt en andere verschillen in regelgeving tussen een 290-bedrijfsruimte en een 230-bedrijfsruimte, staat goed uitgelegd in het artikel van MKB Servicedesk.  

In ons artikel gaan we het voornamelijk hebben over verplichtingen voor herstel en onderhoud die een verhuurder van een bedrijfspand heeft. Deze verplichtingen gelden voor zowel de 290- als de 230-bedrijfsruimten. 

Onderhoudsverplichtingen afhankelijk van type verhuur

Een pand kan worden verhuurd in drie verschillende hoedanigheden: casco, gewoon en casco plus. 

Geen onderhoudsverplichting van de verhuurder bij cascohuur

Bij cascohuur wordt alleen het omhulsel van het pand verhuurd: de muren, de vloeren en het dak. Een verhuurder is bij cascohuur niet verplicht om elektriciteitskabels, waterleidingen, internet, etc. te installeren. Hij is dus ook niet verplicht dit te onderhouden als dit door de huurder zelf wordt aangelegd. 

Onderhoudsverplichting van de verhuurder bij gewone huur

Als het pand verhuurd wordt inclusief de basisvoorzieningen als elektriciteit, water, internet en telefoonverbinding, dan is er sprake van gewone huur. Vaak is het pand ook al voorzien van vloerbedekking, centrale verwarming, verlichting, etc. De verhuurder is verplicht voor onderhoud te zorgen voor alles wat in het pand aanwezig is op het moment dat het huurcontract ingaat. 

Een 3D render van een kantoorontwerp

Onderhoudsverplichting van de verhuurder bij huur op maat

Een bedrijfspand cascoplus verhuren, betekent verhuur op maat. Jij als huurder kan in overleg met de verhuurder bepalen wat precies gehuurd wordt. Zo kun je aan de verhuurder vragen om een luchtbeheersysteem te installeren of extra stopcontacten of een alarmsysteem. Ook kun je in overleg met de verhuurder een kantoorverbouwing uitvoeren. Alle afspraken die je maakt met de verhuurder, moet je nauwkeurig vastleggen in het huurcontract. Vaak betaal je extra huur voor de extra voorzieningen die worden aangebracht. Als dan iets kapot gaat of onderhoud nodig heeft, dan is de verhuurder verantwoordelijk voor deze kosten.  

Onderhoud na een kantoorverbouwing

Heb je een kantoor in een bedrijfspand gehuurd en je wilt daarin een aantal grote veranderingen aanbrengen zoals het plafond verlagen, een klimaatsysteem installeren, extra scheidingswanden aanbrengen, enzovoorts, dan overleg je deze plannen met de verhuurder. De afspraken over de verbouwing leg je vast in het huurcontract, tezamen met de verdeling van de kosten ervan. 

Wat er allemaal bij een kantoorverbouwing komt kijken, kun je vinden in onze complete kantoorverbouwing checklist

Een schets van een kantoor

Welke onderhoudsverplichtingen heeft de verhuurder van mijn bedrijfspand?

De artikelen 203 t/m 211 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepalen de verantwoordelijkheden van de verhuurder van een pand. Deze verplichtingen omvatten de terbeschikkingstelling van de ruimte, het herstellen van gebreken en het dragen van de kosten hiervan. 

Wat zijn gebreken?

De wet definieert een gebrek als “een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft”. 

In de praktijk komt het erop neer dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het herstellen van onder andere:

 • Lekkage aan waterleidingen
 • Versleten elektriciteitskabels
 • Verstopte riolering
 • Afgebladderde verf aan de buitenmuur
 • Verrotte raamkozijnen
 • Lekkage in het dak
 • Vocht en schimmel in vloeren en plafond
 • Scheuren en gaten in vloeren, plafond en muren
 • Aanwezigheid van asbest
 • Isolatie van warmte en geluid
 • Brandveiligheid (zoals nooduitgangen)
 • Bestrijden van ongedierte
 • Het in goede orde houden van het terrein buiten het pand

Een goed onderhouden ruimte 

Jij als huurder mag dus verwachten dat je een goed onderhouden zaak krijgt waarvoor je een overeenkomst bent aangegaan met de verhuurder. De verhuurder is volgens Artikel 204 BW verplicht de zaak zo op te leveren, dat jij als huurder geen gebreken aantreft waardoor je de ruimte niet kunt gebruiken voor het doel dat je hebt.  

Verhelpen van gebreken

Volgens Artikel 206.1 BW mag je als huurder van je verhuurder verlangen dat hij de gebreken verhelpt, tenzij dit onmogelijk is of voor de gegeven omstandigheden onredelijkerwijs duur is. Als de verhuurder de gebreken niet verhelpt, dan mag je als huurder deze zelf verhelpen en de daarvoor gemaakte (redelijke) kosten bij de verhuurder verhalen of in mindering brengen van de huurprijs. Dit geldt echter niet als het gaat om kleine herstellingen!

Verplichtingen verhuurder bedrijfspand bij schade

Verplichting kleine herstellingen

Hoewel Artikel 206.1 BW bepaalt dat je de verhuurder mag verzoeken de gebreken te verhelpen, bepaalt het Besluit kleine herstellingen (7:240 BW) dat de huurder verantwoordelijk is voor het herstellen van kleine gebreken. Hierover kun je meer lezen in ons artikel “Kantoor onderhoud – Hoe onderhoud ik mijn kantoor?.

Ontstane schade door aanwezige gebreken

De verhuurder is volgens Artikel 208 BW verplicht de schade te vergoeden die is ontstaan door het niet verhelpen van een gebrek. Dit geldt voor gebreken die al aanwezig waren voordat de huurovereenkomst tot stand kwam als voor de gebreken die daarna ontstaan zijn en aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Als de verhuurder niets doet aan de gebreken waardoor het onmogelijk voor jou is de ruimte te gebruiken zoals bedoeld op het moment van de overeenkomst overdracht, dan mag je volgens Artikel 6:267 BW direct de huur ontbinden en de verhuurder tot schadevergoeding verplichten. 

Schade en onderhoud verplichting verhuurder

Ervaren vakmensen voor herstelwerkzaamheden aan een bedrijfspand 

Heb je een bedrijfspand dat onderhoud nodig heeft of wil je het opnieuw inrichten? Neem dan contact met ons op. Al meer dan 20 jaar zorgen wij ervoor dat organisaties en bedrijven succesvol kunnen zijn in een net afgewerkt bedrijfspand dat aan alle wet- en regelgeving voldoet. 

Het liefst verzorgen we de complete kantoorinrichting, maar we helpen je ook graag met alle losse onderdelen. Wij staan zowel huurders als de verhuurders graag bij om een bedrijfs- of kantoorpand optimaal af te leveren, uiteraard rekening houdend met de tijdsplanning en het vastgesteld budget.

Pin It on Pinterest