Brandpreventie maatregelen voor op kantoor

04-02-2023
Kantoor onderhoud

Brandpreventie maatregelen op kantoor zijn belangrijk om brand te voorkomen en te bestrijden. Elk gebouw in Nederland moet voldoen aan brandveiligheidsregels, zodat medewerkers zich veilig kunnen voelen op kantoor.

Laat ook zeker een jaarlijkse inspectie brandveiligheid uitvoeren om te controleren of alles werkt zoals het moet.

Ga je binnenkort je kantoor renoveren of verbouwen? Dan is dat een uitstekend moment om te kijken of je kantoor nog voldoet aan alle geldende veiligheidseisen. Mochten er aanpassingen nodig zijn, dan kunnen die meteen meegenomen worden.

In dit artikel lees je welke brandpreventiemaatregelen je kunt nemen om je kantoor te beveiligen tegen brand.

Bedrijfsveiligheid

Brandpreventie is een standaard onderdeel van de bedrijfsveiligheid. We kennen allemaal wel de Arbowet met daarin de arbo-eisen voor kantoor. Deze Arbowet bevat ook regels die te maken hebben met brandveiligheid. Daarin staat o.a. het volgende:

 • De werkgever moet gevaren en risico’s voor de gezondheid van medewerkers voorkomen.

 • Als werkgever moet je werknemers bij calamiteiten in veiligheid kunnen stellen.

 • Bij een brand moet je de schade kunnen beperken.

 • Er moet een risico-inventarisatie gemaakt worden en de bedrijfshulpverlening moet daarop ingericht worden.

 • Er zijn bepaalde regels voor vluchtwegen, nooduitgangen en noodverlichting.

Deze arbo-eisen vormen een goede basis voor het verbeteren van de bedrijfsveiligheid op kantoor.

Vluchtroute bordjes

Brandpreventie op kantoor

Wie is verantwoordelijk voor de brandpreventie op kantoor? Dat ligt aan de situatie. Ben je eigenaar van het pand, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid.

Huur je een pand? Dan staan er in het onderhoudscontract afspraken over onderhouds- en herstelwerkzaamheden van het pand.

De verhuurder is vaak verantwoordelijk voor de kosten voor installatie en onderhoud van de brandveiligheidsinstallaties.

Regels brandveiligheid

In je bedrijfspand moet je maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften die we hieronder kort toelichten.

Brand voorkomen

 • Zorg voor een verbod op roken en open vuur.

 • Organiseer een brandveilige inrichting en aankleding.

 • Stel regels op voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen.

Brand tijdig opmerken 

 • Plaats op verschillende plekken brandmeldinstallaties.

 • Hang rookmelders op.

Uitbreiding brand voorkomen

 • Gebruik bij de kantoorinrichting onbrandbare of brandvertragende materialen.

Brand ontvluchten 

 • Zorg dat er vluchtroutes zijn en dat deze altijd toegankelijk zijn.

 • Hang een vluchtplan op.

 • Geef vluchtroutes duidelijk aan.

Brand bestrijden

 • Schaf voldoende blusmiddelen aan.

 • Hang brandslanghaspels en brandblussers op.

Brandhaspel in de gang van het kantoor

Bereikbaarheid voor hulpverleners

 • Zorg dat het kantoor bereikbaar is voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en verbindingsweg.

Brandpreventie maatregelen

Brandpreventie maatregelen moeten standaard worden opgenomen in de kantoorindeling. Bij een kantoorverbouwing worden de brandpreventiemaatregelen gecontroleerd en zoveel mogelijk meegenomen in de kantoorinrichting.

Brandmelders

 • Installeer voldoende brandmelders bij de bedrijfsinrichting en laat ze regelmatig controleren. 

Blusmiddelen

 • Blusmiddelen moeten direct beschikbaar zijn en in de buurt van de vluchtweg hangen. 

Noodverlichting

 • Met noodverlichting kunnen vluchtroutes in het donker herkend worden. Zorg dat iedereen het ontruimingsplan goed kent.

BHV-trainingen

 • Er moeten voldoende mensen in het gebouw aanwezig zijn die een BHV-training hebben gedaan.

 • Het aantal BHV’ers hangt af van de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het bedrijf horen.

Verschillende soorten brandblussers voor brandpreventie maatregelen

Brandoefening

 • Voer regelmatig een brandoefening uit, zodat medewerkers weten wat ze moeten doen als er een brand uitbreekt.

Brandpreventie maatregelen implementeren met Planeka

Brand, je moet er niet aan denken. Maar met goede brandpreventie maatregelen kun je veel leed voorkomen.

Planeka houdt tijdens het verbouwen al rekening met brandpreventie maatregelen. Bijvoorbeeld door een brandwerende vloerbedekking te adviseren of door het plaatsen van een sprinklerinstallatie.

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.